HUSHÅLLSAVDRAG

Information från >>skattebyrån

 

Du kan beviljas hushållsavdrag om du låter utföra t.ex. hushålls- eller vårdarbete, underhållsarbete som har utförts i en bostad eller installation i fråga om data- och informationstekniska apparater.

 

Hurdant arbete berättigar till avdrag?

Till avdraget berättigar sedvanligt hushållsarbeteomsorgs- eller vårdarbeteunderhålls- och ombyggnadsarbete som har utförts i en bostad eller fritidsbostadinstallation och underhåll i fråga om data- och informationstekniska apparater (fr.o.m. 2009).

Avdrag beviljas endast för arbetets andel, inte för resekostnader eller material. Du kan beviljas avdrag om du t.ex. anställer en städare eller barnskötare, låter utföra en köksrenovering eller betalar för installation av dator. Du kan beviljas avdrag oberoende av om du anställer en person eller om du köper arbetet av ett företag eller en företagare.

Företaget eller företagaren ska ha registrerats i förskottsuppbördsregistret. Du kan kontrollera registreringen på Internet på företags- och organisationsdatasystemets offentliga informationstjänst www.ytj.fi. Tjänsten är avgiftsfri. Uppgifterna kan hämtas i tjänsten med antingen företagets namn eller FO-nummer. Förskottsuppbördsregistreringen kan även kontrolleras på Skatteförvaltningens servicenummer 020 697 031.

 

Vem beviljas avdrag?

Hushållsavdraget beviljas den som betalar för arbete som berättigar till avdrag. Arbetet ska utföras antingen i betalarens egen bostad eller i en bostad som används av betalarens föräldrar, mor-, far- eller svärföräldrar. Med föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar likställs också deras makar.

Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag men endast för det år då arvlåtaren avlidit. Ett bostadsaktiebolag kan inte beviljas hushållsavdrag.

 

Hur mycket avdrag beviljas?

År 2011 har avdragets maximibelopp varit 3 000 euro om året. År 2012 är maximibeloppet 2 000 euro. Makar kan få sammanlagt 4 000 euro i hushållsavdrag om året (2012). Självrisken är 100 euro.

Beräkningen av hushållsavdrag beror på om du har betalat lön för arbete till en arbetstagare eller om du har betalat ersättning på basis av faktura till ett företag. Om du har köpt arbete av ett förskottsuppbördsregistrerat företag får du dra av 45 % (år 2011 60 %) av den mervärdesskattepliktiga arbetsersättningen. Om du anställer en person till ett anställningsförhållande får du dra av 15 % (år 2011 30 %) av den utbetalda lönen samt till lönen anknytande arbetsgivarens bikostnader.

Med den här blanketten från skattebyrån yrkar man på hushållsavdrag på grund av arbetsersättning som har betalts till ett företag.

Blanketten returneras till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst.

Anvisningar om ifyllning följer med blanketten.

 

2012 - Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag

 

2011 - Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag